0974 069 899

Thực tập sinh

Các thông tin thực tập sinh có thể update theo trung tâm.

1. List việc hàng ngày của nhân sự