0974 069 899

Bài tập

Xem chi tiết toàn bộ dự án tại đây
Xem chi tiết tại đây
Xem chi tiết  tại đây
Bài tập học viên sau gần 1 tháng học illustrator. Tìm hiểu thêm tại đây: huyacademy.com
  Bài tập học viên sau gần 1 tháng học illustrator. Tìm hiểu thêm tại đây: huyacademy.com
Bài tập học viên sau gần 1 tháng học illustrator. Tìm hiểu thêm tại đây: huyacademy.com
Bài tập học viên sau gần 1 tháng học Photoshop. Tìm hiểu khoá học tại đây: huyacademy.com
Bài tập học viên sau gần 1 tháng học illustrator. Tìm hiểu khoá học tại đây: huyacademy.com 
Bài tập học viên sau gần 1 tháng học illustrator. Tìm hiểu khoá học tại đây: huyacademy.com 
Bài tập học viên sau gần 1 tháng học illustrator. Tìm hiểu khoá học tại đây: huyacademy.com 
Bài tập học viên sau gần 1 tháng học illustrator. Tìm hiểu khoá học tại đây: huyacademy.com 
Mời bạn xem full bài của bạn Hoa Viên tại đây
Bạn là học viên khóa nghề thiết kế. Mời xem full tại đây
Bạn Kim Vy đang học khóa nghề thiết kế nhé
Bạn Cao Minh đang học khóa nghề thiết kế nhé
Bạn Khánh Duyên đang học khóa nghề thiết kế nhé
Bạn Ngọc Huyền đang học khóa nghề thiết kế nhé
Bài tập buổi 1 số - Môn nâng cao thiết kế
Bài tập buổi 1 số - Môn nâng cao thiết kế
Bài tập buổi 1 số - Môn nâng cao thiết kế