0974 069 899

Photoshop

Tìm hiểu khóa Photoshop tại đây  ...
Tìm hiểu khóa Photoshop tại đây  ...
Bài đồ án logo của Lệ Giang khi tham...
Bài tập logo của Thành Đạt khi kết thúc...
Bài cơ bản của bạn Ngọc Tiên khi tham...
Bài cơ bản của bạn Ngọc Lan khi tham...
Bài cơ bản của bạn Thanh Nga khi tham...
Bài cơ bản của bạn Thông Huỳnh khi tham...
Bài thiết kế cắt dán của bạn Thành Đạt...
Bài thiết kế thực tế của bạn Thảo Ny...
Bài thiết kế thực tế của bạn Thảo Ny...
Bài thiết kế của bạn Duy Dũng, học viên...
Bài tập phần thiết kế trong khóa Photoshop của...
Bài tập của bạn Anh Thư trong khóa học...
Đây là bài tập cơ bản sau khi học...
Đây là bài tập cơ bản sau khi học...
Đây là bài tập cơ bản sau khi học...
Đây là bài tập cơ bản sau khi học...