0974 069 899

Hỗ trợ giảng viên dạy

Link hướng dẫn timeline khóa Ps: Tại đây

Link slide bài giảng thiết kế Ps AI: Tại đây

Link slide bài giảng manip : Tại đây


Link điểm danh

Link phần mềm Ps Ai Pr Ae

Link khóa Ps bonus

Link khóa Ai bonus


Link fix bản quyền Ps Ae 2034 ( Máy win )


Học lại miễn phí 1 lần ( Cho khóa gần nhất ) sau khi hoàn thành các môn Ps, Ai, Pr, Ae, Blender

  • Áp dụng với học viên Học yếu ( Do giáo viên đánh giá ) + Không nghỉ quá 1 buổi ( Nghỉ học có phép )
  • Xếp lớp nếu học viên có nhu cầu xin học lại do yếu đảm bảo điều kiện trên
  • Áp dụng duy nhất với khóa gần kế tiếp sau khóa vừa tốt nghiệp
  • Việc xếp lớp sẽ dựa vào tình hình tuyển sinh và báo lại học viên có nhu cầu 1-2 ngày trước khai giảng

Học lại có thu phí cam kết đi học: Phí 500.000đ/1 lần/ sau khi hoàn thành các môn Ps, Ai, Pr, Ae, Blender

  • Áp dụng với học viên học yếu và nghỉ từ 2-3 buổi ( Nghỉ học có phép )
  • Áp dụng với khóa gần kế tiếp sau khóa vừa tốt nghiệp

Học lại có thu phí cam kết đi học: Giảm 50% trừ vào học phí gốc ( Không áp dụng kèm ưu đãi khác )

  • Áp dụng với học viên nghĩ quá 4 buổi trở lên

Xem thêm quy định dành cho học viên: tại đây