0974 069 899

Lynn Chen Brush Set 2018 để vẽ digital painting

Đây là bộ brush dành cho Photoshop từ lấy từ behance của bạn Lynn Chen (陈倩柳)

Một số hướng dẫn

Từ link gốc của tác giả ( Nhập email và nhập giá 0 usd để tải )