0974 069 899

15 ý tưởng cú máy gimbal điện thoại

Video hướng dẫn từ nguồn Kop Dinh Travel. Hi vọng các bạn cảm thấy có ích và để 1 lượt đăng ký tại kênh của bạn Kop

Đây là 15 ý tưởng cú máy gimbal điện thoại trong video:

1. Song song nhân vật có tiền cảnh

2. Cú máy dẫn đường cho mẫu

3. Cảnh trước – mẫu sau

4. Zoom in – Zoom out

5. Slide nhẹ qua lớp tiền cảnh

6. Cú máy thấp (low angle)

7. Boom

8. Cú máy cúp đầu

9. Giả drone

10. Đi xung quanh mẫu

11. Đi xoắn ốc với mẫu

12. Chạy

13. FPV

14. Một cú máy lấy nhiều cảnh

15. POV (point of view)