0974 069 899

Bài tập

avt Học viên: Duy Tân

Đôi bạn – Bài tập phần vẽ nhân vật trong khóa Ai của bạn Duy Tân

Các bạn có thể tìm hiểu khóa Adobe Illustrator cơ bản tại đây