0974 069 899

Bài tập

avt Học viên: Quên

Đây là bài tập cơ bản sau khi học xong buổi 4 khóa Photoshop ( Khóa Ps kéo dài 12 buổi )