0974 069 899

Bài tập

avt Học viên: Thành Đạt

Bài thiết kế cắt dán của bạn Thành Đạt ( Bài tập sau buổi thứ 4 của môn photoshop). Khóa Ps kéo dài 12 buổi nha