0974 069 899

Brush photoshop digital painting free

Sử dụng cho mục đích phi thương mại và xài từ phiên bản Photoshop CS6 trở lên. Bài này mình cập nhật từ Martina Palazzese 

Một số demo từ bộ brush

Video hướng dẫn

Link tải Deviantart ( Đăng ký tải khoản mới tải được )

Link Google Driver