0974 069 899

Đình Duy

Là học viên khóa nghề tại Huy Academy. Đình Duy có khả năng vẽ tay rất tốt, học thiết kế rất xịn nên sau khi hoàn thành khóa học thiết kế. Duy đã hỗ trợ trung tâm trong phần trợ giảng lớp học. Bạn cũng đã xin được việc ngay sau khi tốt nghiệp khóa học.