0974 069 899

Đức Thủ

Là giảng viên dạy môn Ps, AI tại Huy Academy. Thầy Thủ có hơn 2 năm kinh nghiệm đứng lớp