0974 069 899

Huỳnh Oanh

Hiện đảm nhiệm vị trí Tuyển sinh & Giáo vụ tại trung tâm. Các hoạt động lên lịch khai giảng, tư vấn tuyển sinh, xếp lớp, xử lý các vấn đề học tập của học viên.