0974 069 899

Sử dụng Roughen Edges để tạo hiệu ứng khói trong After Effect

Sử dụng Roughen Edges để tạo hiệu ứng khói trong After Effect


Bước 1: Dùng Pen để vẽ 1 đường công tùy ý bạn. Tắt màu, để viền. Có thể kết hợp thêm hiệu ứng Trim Path

Sau đó tìm hiệu ứng Roughen Edges trong Effect & Presets


Bước 2: Chỉnh tùy ý (Xem hình )

  • Border: Mức độ biến dạy ít hoặc nhiều tùy vào thông số
  • Edge sharpness: Độ cứng của viền hiệu ứng
  • Bạn nên tạo Key tại Effset (Turbulence) : Cái này tạo hiệu ứng chuyển động cho hiệu ứng


Demo kết quả

Bạn nào quan tâm cứ xem nha. Quên thì vào lại tiếp