0974 069 899

Tip chuyển đổi hệ màu trong Photoshop và Illustrator

ĐỐI VỚI PHOTOSHOP

Vào menu Image -> Mode -> chọn Mode muốn chuyển. Những hệ màu liệt kê ở dưới là hay sử dụng

  • RGB : Hệ 3 màu dùng trong hiển thị ( R = red, G = Green, B = Blue )
  • Grayscale : Cho bức ảnh màu ra đen trắng
  • CMYK: Hệ 4 màu dùng trong in ấn ( C = Cyan, M = Magenta, Y = Yellow, K = Black )
  • Indexed Color : File ảnh động Gif thường có hệ màu này


ĐỐI VỚI ILLUSTRATOR

Vào menu File -> Document Color Mode -> CMYK Color (hoặc RGB Color). Những hệ màu liệt kê ở dưới là hay sử dụng

  • RGB : Hệ 3 màu dùng trong hiển thị ( R = red, G = Green, B = Blue )
  • CMYK: Hệ 4 màu dùng trong in ấn ( C = Cyan, M = Magenta, Y = Yellow, K = Black )


Hi vọng tip nhỏ này sẽ giúp được các bạn !