0974 069 899

Tổng hợp 108 font SVN việt

Đây là 108 fonts (81 typefaces) được Việt hóa (2013) đến đầu năm 2015. Các font khác vui lòng tải tại website chính http://www.svnfont.com .

Download :
– Link tải : https://drive.google.com/file/d/1dTmgkmDosk42aCKrCS8mh9cWnNyJe1Ou/view?usp=sharing
– Link tải dự phòng 2 : https://drive.google.com/open?id=0BykV_ci-80k1aUFocEZKMWprX00
– Link tải dự phòng 3: https://app.box.com/s/jw3mmnjbw7lzsijtk8l77clmwa2fnay9