0974 069 899

Bài tập

avt Học viên: Minh Đức

Tốt nghiệp phần vẽ phong cảnh rồi nha bạn Đức, giỏi ngang cô Hà rồi. Chuẩn bị qua phần tĩnh vật nha.