0974 069 899

Illustrator

Huy Academy hiểu được nổi đau của bạn trong việc tìm kiếm các tài nguyên để làm thiết kế nhưng không biết dùng từ nào để tìm. Và đây mục dành cho bạn
Từ khoá: chart

Có thể tìm thêm với từ khóa infographic

avt Văn Huy
Từ khoá: Bubble

Có thể dùng thêm từ khóa air bubbles, water ball

avt Văn Huy
Từ khoá: brush

Có thể tìm thêm với từ khóa brush stroke, paint brush

avt Văn Huy
Từ khoá: comic bubble

Có thể tìm thêm với từ khóa cartoon bubble, buble text, speech buble 

avt Văn Huy
Từ khoá: product

Bục trưng bày sản phẩm. Có thể dùng thêm từ khóa podium hoặc podium 3d để tìm kiếm thêm

avt Văn Huy
Từ khoá: glass morphism

Có thể tìm thêm từ với từ khóa glass effect, frosted glass

avt Văn Huy
Từ khoá: character illustration

Nhân vật minh họa

avt Huỳnh Lê Bảo Trân
Từ khoá: cyberpunk hud elements

Cyberpunk là một thể loại con của khoa học viễn tưởng

avt Văn Huy
Từ khoá: page tear

Có thể tìm thêm với từ khóa paper strip, torn page, torn paper, ripped

avt Văn Huy
Từ khoá: dot

Có thể dùng thêm từ khóa Halftone Circle, dotted circle, dot shape

avt Văn Huy
Từ khoá: japanese pattern

Có thể tìm thêm với từ khóa japan texture, chinese pattern

avt Tường Vi
Từ khoá: Vibrant Gradient

Các nền gradient vibrant, có thể tìm thêm với từ khóa abstract gradient, texture gradient

avt Văn Huy
Từ khoá: leaf illustration

Có thể tìm thêm với từ khóa fern leaf, leaf design

avt Văn Huy
Từ khoá: skull vector

Có thể tìm thêm với từ khóa skull, skull drawing, human skull , skull vintage  

avt Văn Huy
Từ khoá: colorful brush

Có thể tìm thêm với từ khóa watercolor splash, watercolor shapes

avt Văn Huy
Từ khoá: watercolor

Có thể tìm thêm với từ khóa watercolor splash,abstract watercolor,

avt Văn Huy
Từ khoá: gift bows

Nơ cho hộp quà. Có thể tìm thêm với ribbon bow, red bow

avt Văn Huy
Từ khoá: ิbox gift

Hộp quà. Có thể tìm thêm với từ khóa ribbon box

avt Văn Huy
Từ khoá: price tag

Có thể tìm thêm với từ khóa discount price, sale price, sale label, offer label

avt Văn Huy
Từ khoá: Silk Cloth

Có thể tìm thêm với từ khóa Red Cloth, flying fabric, flying cloth, curtain

avt Văn Huy
Từ khoá: text effect

Hiệu ứng chữ cho thiết kế, hiệu ứng chữ 3d

avt Văn Huy
Từ khoá: pin

Có thể dùng thêm từ khóa pushpin, pin board, pin board

avt Văn Huy
Từ khoá: note

Có thể tìm thêm với từ khóa post it note, note paper, sticky note, post it

avt Văn Huy
Từ khoá: grid

Có thể tìm thêm với từ khóa grid pattern, grid background, grid lines, 3d grid, white grid

avt Văn Huy
Từ khoá: Golden Glitter

Có thể dùng thêm từ khóa magic light, golden dust, gold sparkle

avt Văn Huy
Từ khoá: comic

Có thể dùng thêm từ khóa comic background, pop art background, comic frame, retro comics

avt Văn Huy
Từ khoá: Milk Splash

Có thể tìm thêm hiệu ứng nước với từ khóa milk wave, yogurt splash

avt Văn Huy
Từ khoá: technology

Dùng trong công nghệ, có thể dùng thêm từ khóa technology background, future technology, cyber background, technology background…

avt Văn Huy
Từ khoá: adwards

Có thể tìm thêm với từ khóa award ribbon, Winner Ribbon

avt Văn Huy
Từ khoá: light lens flare

Có thể tìm thêm từ khóa light glare, light flare

avt Văn Huy
Từ khoá: lunar new year

Có thể tìm thêm từ khóa spring festival, chinese new year

avt Văn Huy
Từ khoá: 3d abtract

Có thể tìm thêm từ khóa 3d Sphere, 3d geometry, 3d ball, 3d shapes, 3d circle

avt Văn Huy
Từ khoá: Neon Lights

Có thể dùng thêm từ khóa laser background

avt Văn Huy
Từ khoá: light effect

Có thể dùng thêm từ khóa light glare, flicker, Shine, gold flare, gold shine, len flare

avt Văn Huy