0974 069 899

Photoshop

Huy Academy hiểu được nổi đau của bạn trong việc tìm kiếm các tài nguyên để làm thiết kế nhưng không biết dùng từ nào để tìm. Và đây mục dành cho bạn
Từ khoá: collage art

Thể loại ảnh cắt dán (collage art). Bạn có thể tìm hình tham khảo tại Pinterest

avt Văn Huy
Từ khoá: grass brush photoshop

Tìm các hình ảnh liên quan đến cọ trong photoshop chủ đề cỏ

avt Văn Huy
Từ khoá: dot

Có thể dùng thêm từ khóa Halftone Circle, dotted circle, dot shape

avt Văn Huy
Từ khoá: product

Bục trưng bày sản phẩm. Có thể dùng thêm từ khóa podium hoặc podium 3d để tìm kiếm thêm

avt Văn Huy
Từ khoá: Vibrant Gradient

Các nền gradient vibrant, có thể tìm thêm với từ khóa abstract gradient, texture gradient

avt Văn Huy
Từ khoá: plastic texture

Có thể tìm thêm với từ khóa transparent plastic texture, plastic wrap texture, plastic wrap

avt Văn Huy
Từ khoá: colorful brush

Có thể tìm thêm với từ khóa watercolor splash, watercolor shapes

avt Văn Huy
Từ khoá: brush

Có thể tìm thêm với từ khóa brush stroke, paint brush

avt Văn Huy
Từ khoá: watercolor

Có thể tìm thêm với từ khóa watercolor splash,abstract watercolor,

avt Văn Huy
Từ khoá: Silk Cloth

Có thể tìm thêm với từ khóa Red Cloth, flying fabric, flying cloth, curtain

avt Văn Huy
Từ khoá: text effect

Hiệu ứng chữ cho thiết kế, hiệu ứng chữ 3d

avt Văn Huy
Từ khoá: water splashes

Có thể dùng thêm từ khóa fresh water

avt Văn Huy
Từ khoá: Neon Lights

Có thể dùng thêm từ khóa laser background

avt Văn Huy
Từ khoá: light effect

Có thể dùng thêm từ khóa light glare, flicker, Shine, gold flare, gold shine, len flare

avt Văn Huy
Từ khoá: arrow

Có thể dùng thêm các từ khóa như drawn arrow, hand drawn arrows, arrow sketch

avt Văn Huy
Từ khoá: hud

Bạn có thể dùng thêm từ khóa control panel, sci fi interface, tech infographic

avt Văn Huy