0974 069 899

Trang Lê Hà Nam

Thầy Trang Lê Hà Nam hiện là Founder tại PushMind Class & Sharing và tham gia một số học phần về xây dựng thương hiệu cá nhân dành cho designer.

  • Founder tại PushMind Class & Sharing
  • Giảng viên tại Huy Academy ( Học phần Xây dựng thương hiệu cá nhân dành cho Designer )
  • Giảng viên tại FPT Polytechnic