0974 069 899

storyboard

storyboard
Từ khoá: storyboard

Storyboard là những bảng vẽ chứa câu chuyện mà bạn muốn kể. Nó giúp bạn thấy tổng quát câu chuyện sẽ được truyền tải như thế nào trong từng khung hình.

avt Văn Huy